0
WS logo fin.png
תנאי שימוש ומדיניות

© Liat Weber-Selivansky and WS-jewelry, 2016.
כל הזכויות שמורות לליאת ובר זליבנסקי. שימוש או העתקת התוכן והעיצובים
.ללא אישור מפורש אסורים בהחלט

Terms & Conditions | רמת גן | WS Jewelry

פרטיות באתר

האתר הינו בבעלות WS JEWELRY" -ובר זליבנסקי תכשיטים " ומופעל על ידה בלבד.

משרדינו נמצאים ברחוב תובל 21 רמת גן, טל 036130496

חברת WS JEWELRY" -ובר זליבנסקי תכשיטים "מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר. מדיניות הפרטיות של האתר כמפורט להלן:

 

כללי

השימוש באתר החברה כרוך באיסוף מידע מוגבל על הגולשים. חלק מהמידע מזהה אתכם באופן אישי, בשמכם ובכתובתכם ומזהה מוצרים ושירותים שרכשתם. מידע זה נמסר על ידכם ביודעין, כאשר אתם נרשמים לשירות באתר. חלק מהמידע אינו מזהה אתכם אישית ואינו נשמר יחד עם פרטיכם, כגון מידע סטטיסטי ומצטבר. מידע זה כולל את העמודים שבהם צפיתם, ההצעות והשירותים שענינו אתכם, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פניתם ועוד.

 

רישום

בעת הרישום, תתבקשו למסור שם ושם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני , שם משתמש וסיסמה. לא ניתן לספק שירותים מסוימים ללקוח אשר לא ימסור מידע זה. WS JEWELRY" -ובר זליבנסקי תכשיטים " תבקש מכם רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים באתר.

 

שימוש ואבטחת המידע

WS JEWELRY" -ובר זליבנסקי תכשיטים "ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש ישמרו במאגר אך ורק אם נרשם לדיוור ישיר אלקטרוני למעט פרטי אשראי.

על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת WS JEWELRY" -ובר זליבנסקי תכשיטים "באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL-Secure Socket Layer) המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר WS JEWELRY" -ובר זליבנסקי תכשיטים ". ויודגש, פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים אינם נשמרים כלל במערכות WS JEWELRY" -ובר זליבנסקי תכשיטים "מאחר ו WS JEWELRY" -ובר זליבנסקי תכשיטים " נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובן כי מדובר בסביבה מקוונת לאפשר שימוש בשירותים שונים באתר, אין באפשרותה של WS JEWELRY" -ובר זליבנסקי תכשיטים "להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת מידע שנאגר בידי מבצע פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי WS JEWELRY" -ובר זליבנסקי תכשיטים "ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי. WS JEWELRY" -ובר זליבנסקי תכשיטים " כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, WS JEWELRY" -ובר זליבנסקי תכשיטים "לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. WS JEWELRY" -ובר זליבנסקי תכשיטים "מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, WS JEWELRY" -ובר זליבנסקי תכשיטים "תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי WS JEWELRY" -ובר זליבנסקי תכשיטים "לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי WS JEWELRY" -ובר זליבנסקי תכשיטים "צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים כאשר מטרתו של מידע זה לשפר, לשנות ולהעשיר את התכנים והשירותים המוצעים ע"י WS JEWELRY" -ובר זליבנסקי תכשיטים " באתר או במסגרת השירותים האחרים שהיא מעמידה לציבור.

 

מדיניות Cookies

האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך הבטחת תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותיכם האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינכם יודעים כיצד לעשות זאת, בדקו בקובץ העזרה של הדפדפן שאתם משתמשים בו, אך ייתכן כי חלק מתכני האתר לא יפעלו כסדרת במקרה של חסימת Cookies כאמור.

 

דיוור ישיר אלקטרוני

WS JEWELRY" -ובר זליבנסקי תכשיטים "מעוניינת לשלוח לכם מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה יועבר אליכם רק אם נתתם הסכמה מפורשת לכך בעת הרישום. המידע שתמסרו ישמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981, במאגר מידע רשום של החברה. תוכלו לבטל את הסכמתכם בכל עת ולחדול מקבלת המידע השיווקי, לבקשת הסרה, ניתן לפנות בכתב משרדי החברה הכתובת תובל 21 רמת גן, דואר אלקטרוני liat@ws-jewlery.com

 

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה שבו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרתם, תפורסם על כך מודעה באתר.

 

קניין רוחני

האתר, תוכנו וסימני המסחר שבו, עיצובי התכשיטים וכל זכויות היוצרים המדגמים והפטנטים וכן כל זכויות הקניין הרוחני באתר שייכות באופן בלעדי ל WS JEWELRY" -ובר זליבנסקי תכשיטים ". לפיכך כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, העברה ושימוש בכל התכנים המופיעים באתר, או בחלקם, אסורים בהחלט, אלא אם ניתנה רשות מפורשת לכך באתר עצמו (כגון דרך כפתור לשיתוף חבר בפריט). כל שימוש אסור כאמור בתוכן האתר מהווה פגיעה בקניינה הרוחני של WS JEWELRY" -ובר זליבנסקי תכשיטים "והאחריות להפרה כאמור על פי כל דין תחול על הלקוח.

 

דין התקנון

על תקנון זה יחול הדין הישראלי בלבד.

לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בכל עניין, בקשה או תביעה שתוגש בקשר לשימוש באתר ו/או בכל הנוגע לתקנון.

אם אינכם מסכימים לתנאים והתניות אלו אל תשתמשו באתר

 

 

מדיניות משלוחים

1.ההזמנות נשלחות ממשרדי החברה שממוקמים ברמת גן.

2.בחירתכם באפשרות למשלוח לביתכם או למקום עבודתכם תלווה בתשלום מצידכם, עלות המשלוח תינתן עפ"י הכתובת המבוקשת.

3.יודגש כי הרוכש יקבל הצעת המחיר למשלוח לפני ביצוע העסקה בכדי לאפשר את בחירתו.

4.יצוין כי על פי היעדים המחיר משתנה ונציין שכיוון שמדובר במוצר יוקרתי עלויות השילוח הן שונות ממוצר רגיל.

WS JEWELRY".5 -ובר זליבנסקי תכשיטים "תקבע את סוג האריזה לפי המוצר ורגישותו, הכול כדי להבטיח שתקבלו את המוצר באופן מאובטח ושלם.

WS JEWELRY".6 -ובר זליבנסקי תכשיטים "תוציא משלוח אך ורק לכתובת שמילאתם בטופס הרכישה והחבילה תימסר אך ורק לאדם שרשום באימות תעודת הזהות שלו/שלה מול השליח.

7.המשלוחים יוצאים ללקוח על ידי חברת השילוח שתמצא לנכון ע"י חברת WS JEWELRY" -ובר זליבנסקי תכשיטים " ממשרדי WS JEWELRY" -ובר זליבנסקי תכשיטים "ועד לבית הלקוח/ה או למקום העבודה.

8.יש באפשרותכם לאסוף את הפריט שנרכש ממשרדי WS JEWELRY" -ובר זליבנסקי תכשיטים "ללא עלות, רק באמצעות הרוכש עצמו בליווי העתק חשבונית הרכישה ות.ז.

9. זמני אספקת המשלוח תלויים בזמינות המוצר ובנותני שירות השליחות, WS JEWELRY" -ובר זליבנסקי תכשיטים "תעדכן לפני הרכישה צפי אספקה למוצר.

10.לא ניתן לבצע משלוחים בימי ו' שבת או ערבי חג.

 

מדיניות החזרת פריטים

בכל הנוגע להחזרת המוצרים מדיניות WS JEWELRY" -ובר זליבנסקי תכשיטים " תהיה על פי הוראות חוק הגנת הצרכן,

תשמ"א-1981 והתקנות שתוקנו על פיו. החוק ניתן לצפייה באתר הממשלתי: www.moital.gov.il

 

 זכות הביטול אינה כוללת מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הלקוח בהזמנה מיוחדת, או שהמידה הותאמה ללקוח/ה, הזמנת טבעות נישואין ושיבוץ אבני הלקוח/ה.

 

המוצר יוחזר או יוחלף באריזתו המקורית, ללא כל פגם וללא כל סימני שימוש. לחברה הזכות לשלוח את המוצר לבדיקה.

יצירת קשר

:במקרה של שאלות נוספות בנוגע לתקנון האתר ומדיניות החברה, ניתן ליצור קשר באחת מהדרכים הבאות

 :אתר
www.ws-jewlery.com
:כתובת

מגדל יהלום, 22, רחוב תובל
רמת-גן
:מייל

liat@ws-jewelry.com

:טלפון

03-6130-496